beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

woensdag 10 juli 2013

Kanaanietisch voortraject deel 11 overzicht


          4.2.11.Overzicht.

          ================

 

          1.Het centrale probleem in de religie van Oegarit gaat over de

          instandhouding van het leven, ondanks de bedreigingen, die van alle

          zijden worden aangevoerd. Om dit bereiken treedt men in onderhandeling

          met de goden. Met de goden is namelijk zaken te doen d.m.v. onder andere

          offers. De toekomst wordt voorspeld d.m.v. dromen. De geboorte van een

          kind (zoon als opvolger) wordt voorspeld. En dit is dan weer de beloning

          voor een offer of (te ondernemen) acties.

 

          2.De Kanaanietische mythen schijnen nauw met elkaar verbonden te zijn.

          Overal zijn er de verwijzingen naar regenval en droogte, naar leven en

          dood. Bij elk seizoen wordt er een navenant feest gehouden en worden er

          offers gebracht, zoals uit de kalender op blz. 13‑18 naar voren mag

          komen. Niet alleen bij de Baal‑cyclus treedt dat op, maar ook bij

          Nikkal, want hier is sprake van een neomenie: de hergeboorte van de

          maan. Het schema op de volgende bladzijde moge voorts een beeld van

          schetsen van de verstrengeling der voornaamste mythen met elkaar.

          De Feniciërs zullen het thema van de opwekking (dood en weer leven)

          voortzetten met de egersis van Melqart: een feest peritios omstreeks

          februari/maart.

          Aan offers is er bij Kanaanieten geen gebrek. Er is het offer aan de god

          (Mot + Aqhat), Anat brengt een mensenoffer en Keret brengt een

          bloedoffer aan El en Baal.

 

          3.De overleveringen van de Bijbel zijn nauw verwant met de teksten van

          Oegarit. Het boek der Psalmen is daarnaast een bijna rechtstreekse

          vertaling van Oegaritische gedichten. De invloed van de Kanaanietische

          religie op die van Hebreeërs is duidelijk aanwezig en de Feniciërs

          zullen dat in hun latere tijd voortzetten. In de voorafgaande paragrafen

          zijn al diverse verwijzingen daarnaar aangegeven. El verschijnt in een

          droom aan Keret net zoals Jacob droomt te Bethel en God verschijnt aan

          hem. *

 

          * : Mytharion, The Comparison of Tales from the Old Testament and the

          Ancient Near East, D.Irvin, 1978, Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer

          e.a., The Ugaritic Stories.

 

          4.De aanwezigheid van de proto‑Feniciërs in Oegarit is aangetoond. Er

          ligt een bericht (PRU VI.79) van twee mannen uit Arvad. Degenen, die

          koppeldragers vanuit Oegarit verspreiden waren Proto‑Feniciërs. Er is

          proto‑Fenicisch materiaal aangetoond in Cythera en Illyrië. De herkomst

          van de goddelijke ambachtsman treffen we aan in Griekenland, Anatolië en

          Oegarit. Er is verder een brief van de koning van Tyrus aan de koning

          van Oegarit over een schipbreuk te Akko (KTU 238). Er ligt een

          administratief document met de haven Byblos (KTU 4.338). In de legende

          van Keret is Athirat een godin van de Tyriërs en Sidoniërs. De

          religieuze gedachtenwereld van de Kanaanieten heeft zich tot ver buiten

          de grenzen van Kanaan verspreid en de mogelijkheid is groot, dat de

          Proto‑Feniciërs daar al een serieuze bijdrage aan geleverd hebben.*

 

          5.De Kanaanietische goden worden niet automatisch Fenicische goden.

          Zelfs bij dezelfde namen kan er toch een verschil in tijd en plaats en

          soms ook functie of betekenis zijn. Dit is echter lang niet altijd het

          geval. De overeenkomsten zijn groter dan de verschillen.

 

          6.Kosmopolitisch karakter.

          De Kanaanietische godsdienst bevat treffende overeenkomsten met de

          andere godsdiensten in het Midden‑Oosten. Hierbij heeft Oegarit

          waarschijnlijk als schakel gefunctioneerd, doordat het op handelsgebied

          reeds de trait d'union vormde tussen de Meceense wereld, Egypte en

          Mesopotamië. De situatie van Keret/Hoerrai doet denken aan die van

          Helena/Troje. Bij Jassib, die de melk van Asjera zal drinken kunnen we

          moeiteloos Horus en Isis invullen. Keret is een modelheld, maar hij

          maakt één grote fout. Hetzelfde kunnen we zeggen van Achilles en Mozes.

 

          7.De getallen.

          Bepaalde getallen hebben in de legenden een zware voorkeur. Bij Danel

          komt Baal in actie, de 8e dochter van Keret, de 7 jaren van droogte bij

          Baal, Keret komt op de 7e dag aan bij Udm, 70 stieren, 80 gazellen etc,

          etc... Dit komt trouwens overal in het Midden‑Oosten voor.

 

          8.De legenden hebben een duidelijke samenhang. Dat geldt niet alleen

          voor de getallen, maar ook voor de acterende goden en motieven. Zie

          hiervoor de volgende tabel:

          * : Hellenosemitica, An Ethnic and Cultural Study in West‑Semitic Impact

          on Mycenaean Greece, M.C.Astour, Leiden, E.J.Brill, 1965.

          ‑ blz 69 Danaos and Danel

          ‑ blz 137 Phoenix and the Phoenicians

          ‑ blz 167 Acteon and Aqht


          Vergelijking van de 3 voornaamste legenden (overeenkomsten en

          verschillen).

 
                                DANEL        KERET        BAAL
          onderwerpen:
          oppergod                x            x           x     3
          godenverzameling        x            x           x     3
          koning                  x            x                 2
          zoon                    x            x           x     3
          dochter                 x            x           x     3
          helpende dochter        x            x                 2
          zus                     x                        x     2
          wrekende zus            x                        x     2
          tegenstander            x            x           x     3
          dieren                  x                        x     2 ‑>
          werktuig                x                        x     2
          getallen 7,8,70,80,77,88x            x           x     3
          kinderloosheid          x            x                 2
          droom                   x            x           x     3
          vegetatiecyclus         x            x           x     3
          wederopstanding         x            x           x     3
          rechtvaardigheid        x            x                 2
          vervloeking                          x                 1
          boodschappers                                    x     1
          katirat                              x                 1 ‑>
          20
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
                                17            15          14
 
          godennamen
          EL                      x            x           x     3 ‑>
          BAAL                    x            x           x     3 ‑>
          KOTHAR‑WA‑HASIS         x                        x     2
          ANAT                    x            x           x     3
          ATHIRAT/ASTARTE                      x           x     2 ‑>
          HORON                                x           x     2 ‑>
          JARICH                  x                              1 ‑>
          SJAPASJ                                          x     1
          MOT                                              x     1
          YAM                                              x     1
          DAGAN                                            x     1
          NAHAR                                            x     1
          ATHAR                                            x     1 ‑>
          13
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
                                  5            5          12
 
          33  totaal             22           20          26

 

          ‑> komt nog elders in o.a. andere mythen voor!

 


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten