beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

maandag 29 juli 2013

Deel 33 Beeld van de Fenicische religie


          Een eerste beeld van de Fenicische religie.

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
 

          De Fenicisch religie is een polytheïstische godsdienst, waarin niettemin

          plaats is voor een hoofdgod, die alles overziet. Hij beschikt over een

          vergadering van heilige goden; de gehele familie van goddelijke

          kinderen. Daar waar de Joden hun religie ontwikkelen tot monotheïsme

          blijven de Feniciërs opteren voor een tussenvorm en gaan door hun

          overzeesche contacten meer de Grieken achterna. De meeste oude

          Kanaanietische goden blijven een hoofdrol spelen, maar door hun

          wereldwijde contacten worden ook veel buitenlandse goden in de

          Fenicische belevingswereld geintroduceerd.

 

          Er schijnt een systeem van duo's als voornaamste godheden per stad

          geweest te zijn, zoals:

          TYRUS   Melqart ‑ Ashtarte

          BYBLOS  Baal ‑ Baalat

          SIDON   Esjmoen ‑ Ashtarte

          Een aparte categorie vormen de Goden‑Genezers, zoals Horon, Esjmoen en

          Shadrapa. Dubbele godheden komen ook voor, zoals Esjmoen‑Ashtarte,

          Tanit‑Ashtarte, Resheph‑Melqart. Baal en Adonis vormen de goddelijke

          helden. Godheden kunnen meerdere rollen vervullen en dit kan ook weer

          van plaats tot plaats verschillen.
 

          Het is voorts opmerkelijk, dat godinnen een voorname rol spelen

          (Ashtarte, Tanit, Baalat, Anat) en veelal in relatie met vruchtbaarheid,

          welvaart, liefde, oorlog, maar een preciese onderscheiding en toewijzing

          is niet te maken.
 

          Heilige plaatsen zijn bij de Feniciërs vooral geënt op natuurlijke

          aspecten. Kapen, bomen, bossen, heuvels, bergen, grotten, rivieren en

          stenen vervullen die speciale rol. Stenen kunnen een speciale kracht

          bevatten en zijn dan veelal konisch, ovoïd of pyramidaal van vorm. Ze

          worden huis van god genoemd (Betyl ‑> Beth El).

          Tot in de Romeinse tijd blijft dit abstracte karakter in de godsdienst

          behouden. De kegel van Ashtarte te Paphos en de zwarte steen van Emesa

          zijn nog dergelijke late voorbeelden.

          De cultusplaatsen waren over het algemeen vrij klein.

          Sommige plaatsen groeien echter uit tot een soort bedevaartsoorden,

          zoals Sfiré, Baetocécé en Afqa met ieder een speciale cultus.
 

          De tempels worden uitgevoerd als hoge doosachtige smalle gebouwen. De

          indeling is meestal als volgt:

          VOORZAAL : HOOFDZAAL : HEILIGE DER HEILIGEN

 
          De regerende koningen zijn veelal ook de (hoge)priesters. In de
          Perzische tijd lijkt de rol van de koningen meer in de sfeer van
          hogepriester te liggen dan in zijn wereldse verplichtingen. De titel
          'priester van Ashtarte' komt bijvoorbeeld voor die van 'koning der
          Sidoniërs'! Fenicische koningen voeren persoonlijk ook de liturgische
          handelingen uit.
 
          Men gelooft in het hiernamaals. Grafschenners kunnen er dan ook zeker
          van zijn, dat zij met intense vervloekingen en de gevolgen daarvan te
          maken zullen krijgen. De dood is een lange slaap en het graf wordt de
          eeuwige rustplaats. Een begrafenis is een belangrijke gebeurtenis,
          waaraan een compleet 'feest' wordt vastgeknoopt.                     *
          De afbeelding van de sarcofaag van Ahiram laten iets zien van de
          ceremonie van geweeklaag. Hiertoe kunnen hebben behoord: kruinscheren,
          geseling tot aan verminking toe.
          De overledene wordt in bandages gewikkeld en gelegd in sarcofagen of in
          de rots uitgehouwen ruimtes. Bij koningen komt het balsemen voor.
          Daarnaast past men ook verbranding toe. Er worden symbolische grafgiften
          meegegeven, zoals keramiek, juwelen en ornamenten. De overledene moet in
          het hiernamaals de nodige zaken bij zich hebben. De samenstelling van de
          grafgiften geeft ook inzicht in de status van de overledene. Amuletten
          zijn er ter bescherming van kwade geesten, zoals de vliegers, de wurgers
          en het boze oog.
 
          Men schijnt ook in zielen te geloven in de vorm van schaduwen (Rephaïm),
          die in de onderwereld verkeren.
 
          In Sarepta zijn honderden beeldjes gevonden, die functioneerden als
          rekwestranten. Dat wil zeggen als een soort boodschappen naar de goden
          toe. Is zo'n beeldje eenmaal in schrijn van de godheid geplaatst, dat
          wordt het het eigendom van de god en ook heilig (qodesj).
 
          Offers zijn er aan de goden om een gunst te verkrijgen, zoals
          gezondheid, een goede oogst of de overwinning. Er is ook sprake van
          mensenoffers. De klassieke auteurs wijzen vrijwel exclusief naar de
          Carthagers, maar ook in Fenicië is daar sprake van geweest.           **
 
    *   Zie:het verslag van Theocritus van de 'Adoniae' te Alexandria uit de 2e eeuw v.C.
    **  Zie:A Tophet in Tyre? H.Seeden, Archeological Studies, American University of Beirut, Vol.XXXIX,
              1991.
ncfps
 

 

Deel 32 Overdracht Kanaanietische naar Fenicische godheden


          De overdracht van de Kanaanietische naar de Fenicische

          godheden.

          Oegarit             Fenicië

          Kanaan

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          EL                  EL         >>> BYBLOS+SIDON+SFIR┴

          ELATH               ELAT       >>> elders

          BAAL                BAALS      >>> BYBLOS+SIDON+TYRUS+BERYTUS+UMM EL.A

                                                            + ORTHOSIA

          KOTHAR              ?          >>> elders

          ANAT                ANAT       >>> TYRUS+BETH‑ANAT

          ATHIRAT/ASHTARTE    ASHTARTE   >>> BYBLOS+SIDON+TYRUS+SAREPTA+WASTA

                                             AFQA+SUMUR+AKKO+ORTHOSIA+NAHARRYYA

          HORON               HORON

          JARICH              ?

          NIKKAL              MIKAL?

          SJACHAR             ?

          SJALEM              ?

          'UM PHL             ?

          MOT                 ?

          RESHEPH             RESHEPH    >>> SIDON+TYRUS+MARATHUS+ANTARADUS

          YAM                 Bt‑'l?     >>> ARVAD

          DAGAN               DAGON      >>> TYRUS

          ESJMOEN             ESJMOEN    >>> SIDON+TYRUS+MARATHUS+SUMUR+SAREPTA+

                                                            BERYTUS+KARNOS

          NAHAR               ?

          ATHAR               ATARSAMAYN?>>> GABALA?

          SJAPASJ/SHAMASH     SHAMASH    >>> elders

          SHED                SHADRAPA   >>> BYBLOS+MARATHUS+SAREPTA

          MILKASHTART         MILKASHTARTE > UMM EL AMAD

          HIRIHIBI            ?

          DAMU                DAMU       >>> TYRUS

          SHALMAN             SHALMAN    >>> SIDON

          MISKAR              MISKAR     >>> SIDON

          SASM                SASM       >>> SIDON+UMM EL AMAD+elders

 

          Van de 26 overgeleverde godheden uit de Kanaanietische religieuze

          wereld, zijn er ca.16 in al dan niet gemodifieerde vorm terecht gekomen

          bij de Feniciërs. Sommigen daarvan hebben aan belangrijkheid ingeboet,

          zoals El, Anat en Dagon/Dagan. El schijnt nog afstandelijker te worden

          dan hij al was bij de Kanaanieten. Anderen zijn daarentegen belangrijker

          geworden, zoals Esjmoen, Resheph en Shed/Shadrapa. Enkele hoofdgodheden

          blijven hun belangrijkheid handhaven, zoals Baal(s) en Ashtarte.

          Daarnaast komen er nieuwe bij, zoals Tanit, Baalat en Melqart. In de

          laatste voorbeelden is er echter ook altijd weer een verbinding met

          Baal. Bij 10 godheden kon geen directe overdracht worden geconstateerd,

          maar bedacht moet worden, dat sommigen daarvan toch terugkeren in de

          Hellenistische tijd. Hijan/Kothar wordt Chousor/Hephaistos, Yam wordt

          Poseidon en Mot wordt Pluto bijvoorbeeld. Al met al is het duidelijk,

          dat de Fenicische godenwereld in het verlengde van de Kanaanietische

          ligt, zij het dat er bij diverse godheden andere accenten worden

          geplaatst.

ncfps
 

vrijdag 26 juli 2013

Fenicische religie deel 31 doden & plaatsen OVERZICHT


          Overzicht van godheden en plaatsen in Fenicië.
                          
                             
       ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
          ADON(IS)                                2
          {Daphnis?}                              3
          ANAT                                    2
          {Athena}                                3
          ASHTARTE                               12
          {Aphrodite}                             2
          {Aphr.Apha‑                             1
            katis}
          {Artemis O.}                           16
          Atarsamayn                              1
          BAAL                                    5
          [Mithras‑
           Kronos}                               (1)?
          Kronos}                                 8
          BAAL ADDI                               1
          BAAL HAM                                1
          BAAL KR                                 1
          BAAL MALAGE                             1
          BAAL MARQOD                             1
          BAAL R╚M     !                          1
          BAAL SAPH                               1
          BAAL SHAMAIM                            4
          BAAL‑YAM                                1===>         20 BAALS
          BAALAT                                  3
          {Hathor}                                1
          {Aphrodite}                             7
          BAITYLOS                                1
          BT'LN{Poseidon}                         2
          DAGON                                   1
          DAMU                                    1
          EL                                      4
          ELISJA{Dido}                            2
          ESJMOEN                                 8
          {Asklepios}                            13
          MELQART                                 3
          {Heracles}                              4
          MELQART‑
          RESHEPH                                 1
          MILKASHT                                1
          MISKAR                                  1
          QDM{Kadmos                              2
          RESHEPH                                 5
          SASM                                    2
          SHADRAPA                                3
          (SID)                                   1
          {Satrapes}                              1
          SHALMAN                                 1
          SIMA?                                   1
          TANIT                                   8
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
          Totaal                                105


          De stad met de meeste godheden is Tyrus. Van de godheden zijn het

          Esjmoen en Ashtarte, die het meest schijnen te worden vereerd.

          Natuurlijk moet bedacht worden, dat dit alleen bij de huidige stand van

          zaken is. Toekomstige opgravingen kunnen dit beeld ongetwijfeld

          veranderen.

 

          Wanneer we de eigen benaming en onder een andere naam, figuur of

          afbeelding samen nemen, dan blijken de BaalS, AshtarteS en EsjmoenS de

          voornaamste godheden te zijn.

           ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          BaalS               20   

          AshtarteS           16   

          EsjmoenS            13   

          Tanit                8   

          BaalatS              7   

          MelqartS*            6   

          Resheph              5   

          ShadrapaS**          5   

          El                   4   

          Overigen            21   

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Totaal              105  

 

          * incl.Milkashtarte + Melqart‑Resheph!

          ** incl.Sid

 ncfps

donderdag 25 juli 2013

Fenicische religie deel 30 goden & plaatsen KHALDE


          KHALDé          Even ten zuiden van Beiroet met o.a. 178 grafkelders.

 

          [Osiris]        Zie:Testimonianze egiziane in fenicia dal XII al IV sec.a.c., G.Scandore,

                          RSF XII,1 1984.

 

          [Amon]          Zie:Testimonianze egiziane in fenicia dal XII al IV sec.a.c., G.Scandore,

                          RSF XII,1 1984.

ncfps
 

Fenicische religie deel 29 goden & plaatsen NAHARRYYA


          NAHARRYYA

 

          Ashtarte        10 km ten noorden van Akko vinden we een drie‑delig

                          kanaanietisch heiligdom voor deze godin met honderden

                          cultus‑voorwerpen en vele offerrelicten.

ncfps

 

Fenicische religie deel 28 goden & plaatsen BETH ANAT          BETH ANAT       Zie:Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents, S.Ahituv.

                          Alleen de naamgeving aan een dorp behoeft nog niet een

                          algemene verering van ANAT aldaar te betekenen, maar is ook niet

                          onwaarschijnlijk te noemen.
ncfps