beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

maandag 14 november 2016

Astarte en Carthago

Carthago:
-----------
Vindplaats van een gouden medaillon uit het einde van de 8e eeuw v.C (KAI 73 = TSSI III,18). Vindplaats Odeon heuvel ten noorden van de Byrsa in de necropool Douïmes. Tekst: Idamelek/Jadamilk aan Astarte, aan Pygmalion. De logica van de verbinding van Astarte met Pygmalion is een raadsel. In Carthago heeft Astarte ook haar eigen tempel (KAI 81 = CIS I 3779, 4882).

Carthago:
-----------
Vindplaats van een gouden medaillon uit het einde van de 8e eeuw v.C (KAI 73 = TSSI III,18). Vindplaats Odeon heuvel ten noorden van de Byrsa in de necropool Douïmes. Tekst: Idamelek/Jadamilk aan Astarte, aan Pygmalion. De logica van de verbinding van Astarte met Pygmalion is een raadsel. In Carthago heeft Astarte ook haar eigen tempel (KAI 81 = CIS I 3779, 4882).

Astarte & Carthage:
--------------------------
Site of a gold medallion from the end of the 8th century BC (KAI = 73 TSSI III, 18). Location: Odeon hill north of the Byrsa in the necropolis Douïmes. Text: Idamelek / Jadamilk to Astarte, to Pygmalion. The logic of the connection of Astarte with Pygmalion is a mystery. At Carthage Astarte also has its own temple (KAI = 81 CIS I 3779, 4882).Astarte en Cyprus

Cyprus:
---------
De oudste inscriptie in Cyprus, waarin Astarte genoemd wordt, komt uit een fenicische tempel in de wijk Kathari te Kition en staat op een beker van aardewerk (eind 9e eeuw v.C). Men leest er een moeilijk te verklaren wijding (Kition III D 21). In een andere wijk van Kition (op de heuvel Bamboula) vinden we een heiligdom van Astarte (Kition III C1,A4). Andere wijdingen treffen we aan te Paphos (‘štrt), dewelke corresponderen met Aphrodite Paphia.
Astarte kan zich overigens in Sidon verheugen in een pelgrim, die uit Paphos is aangereisd (Pélerins Chypriotes en Phénicie, A.Masson, Semitica XXXII 1982).

Cyprus:
---------
De oudste inscriptie in Cyprus, waarin Astarte genoemd wordt, komt uit een fenicische tempel in de wijk Kathari te Kition en staat op een beker van aardewerk (eind 9e eeuw v.C). Men leest er een moeilijk te verklaren wijding (Kition III D 21). In een andere wijk van Kition (op de heuvel Bamboula) vinden we een heiligdom van Astarte (Kition III C1,A4). Andere wijdingen treffen we aan te Paphos (‘štrt), dewelke corresponderen met Aphrodite Paphia.
Astarte kan zich overigens in Sidon verheugen in een pelgrim, die uit Paphos is aangereisd (Pélerins Chypriotes en Phénicie, A.Masson, Semitica XXXII 1982).

Astarte and Cyprus:
-----------------------
The oldest inscription in Cyprus, where Astarte is called, comes from a Phoenician temple in the district Kathari in Kition. It is a picture on a cup of pottery (late 9th century v.C). One is reading a difficult to explain ordination (Kition III D 21). In another area of Kition (on the hill Bamboula) we find a sanctuary of Astarte (Kition III C1, A4). Other ordinations we find to Paphos (‘štrt), which correspond with Aphrodite Paphia.
Astarte may otherwise look forward in Sidon to a pilgrim, who came from Paphos (Pélerins Chypriotes and Phoenicia, A.Masson, Semitics XXXII 1982).Astarte en Sevilla

Sevilla:
---------
Buiten Fenicië is dit de oudste vindplaats in het westen van een spoor van Astarte. Hier staat een inscriptie op een bronzen beeldje, gevonden in de nabijgelegen plaats Carambolo en gewijd aan ‘ š t r t  ḥ r (TSSI III 16). Dit beeldje uit de 8e-7e eeuw v.C stamt zeker uit Cyprus of Fenicië zelf. De godin van Carambolo verwijst naar voorgangsters uit Ugarit: ’ t t r t  h r (KTU I 43,1) en uit Niniveh als Ishtar “hurriet” (IšDAR hur-rt = PRU IV p.230,1,6) met de egyptische versie ‘str hr. Ze werd toen als buitengewoon krachtig afgeschilderd en werd als godin genoemd te Sidon bij Hittietische rituelen vanaf de 13e eeuw v.C (Kbo II 9 I 4; 36 Vs 14).
Op het beeldje staat de volgende inscriptie:
Mṭn’ ’z p‘l b‘lytn bn d‘mlk w‘bdb‘l bn d‘mlk bn yšl l‘štrt ḥbry tnt k šm‘ ql db[r[nm =
Deze troon heeft Baalyaton gemaakt, zoon van dumilk en abdbaal, zoon van dumilk, zoon van Ysal(?) voor Astarte-Hurriet, onze dame, omdat zij de stem van zijn gebed heeft gehoord.


Sevilla:
---------
Buiten Fenicië is dit de oudste vindplaats in het westen van een spoor van Astarte. Hier staat een inscriptie op een bronzen beeldje, gevonden in de nabijgelegen plaats Carambolo en gewijd aan ‘ š t r t  ḥ r (TSSI III 16). Dit beeldje uit de 8e-7e eeuw v.C stamt zeker uit Cyprus of Fenicië zelf. De godin van Carambolo verwijst naar voorgangsters uit Ugarit: ’ t t r t  h r (KTU I 43,1) en uit Niniveh als Ishtar “hurriet” (IšDAR hur-rt = PRU IV p.230,1,6) met de egyptische versie ‘str hr. Ze werd toen als buitengewoon krachtig afgeschilderd en werd als godin genoemd te Sidon bij Hittietische rituelen vanaf de 13e eeuw v.C (Kbo II 9 I 4; 36 Vs 14).
Op het beeldje staat de volgende inscriptie:
Mṭn’ ’z p‘l b‘lytn bn d‘mlk w‘bdb‘l bn d‘mlk bn yšl l‘štrt ḥr rbtn k šm‘ ql db[r[nm =
Deze troon heeft Baalyaton gemaakt, zoon van dumilk en abdbaal, zoon van dumilk, zoon van Ysal(?) voor Astarte-Hurriet, onze dame, omdat zij de stem van zijn gebed heeft gehoord.

Sevilla & Astarte:
---------------------
Outside Phoenicia: This is the oldest site in the western world containing a trace of Astarte. Here is an inscription on a bronze statuette, found in the nearby city Carambolo and dedicated to ‘ š t r t ḥ r (TSSI III 16). This statue from the 8th-7th century BC certainly comes from Cyprus or Phoenicia itself. The goddess of Carambolo refers to predecessors from Ugarit ’ttrthr (KTU I 43.1) and from Nineveh as Ishtar " hurriet "(IšDAR hur-rt = PRU IV p.230,1,6) with the Egyptian version 'str hr . She was then depicted as extremely powerful and was named as goddess Sidon in Hittite rituals from the 13th century BC (Kbo II 9 I 4; 36 Vs 14).
The statuette has the following inscription according to most of the scholars:
Mṭn 'z p‘l b‘lytn bn d‘mlk w‘bdb‘l bn d‘mlk bn yšl l‘štrt ḥr rbtn k šm‘ ql db [r ]nm =
“This throne has made Baalyaton son of dumilk and abdbaal son of dumilk, son of Ysal (?) For Astarte-Hurriet, our lady, because she heard the voice of his prayer.”
However: Amadasi makes a slightly other translation.


Astarte en Byblos

Byblos:
--------- 
Volgens de inscriptie KAI 29 = TSSI III,20 is een ivoren kistje, gevonden te Ur, oorspronkelijk afkomstig uit Byblos, waar het werd opgedragen aan Astarte. Daarnaast is de godin Baalat Gebal een vorm van Astarte.

Byblos:
--------- 
Volgens de inscriptie KAI 29 = TSSI III,20 is een ivoren kistje, gevonden te Ur, oorspronkelijk afkomstig uit Byblos, waar het werd opgedragen aan Astarte. Daarnaast is de godin Baalat Gebal een vorm van Astarte.

Astarte and Byblos:
-----------------------
According to the inscription KAI 29 = TSSI III, 20 is an ivory casket, found at Ur, originally from Byblos, where it was dedicated to Astarte. In addition, the goddess Baalat Gebal is a form of Astarte.Astarte en Tyrus

Tyrus:
-------
In de hellenistische period behoorde Astarte tot de triade Baal Shamim/Hadad – Astarte/Astéra – Melqart/Héraklès. Eerder wordt ze genoemd als As-tar-tu in het verdrag tussen Asarhaddon en Baal (7e eeuw v.C: AfO Beih.9.p.109), waarbij haar oorlogzuchtig aspect naar voren komt. Nog eerder bouwde Hiram I in de 10e eeuw v.C voor haar een nieuwe tempel samen met Héraklès-Melqart (Fl.Jos.A.J.VIII 145-146 = C.Ap.I 113-118). Ithobaal II was voor zijn troonsbestijging in de 9e eeuw v.C al een priester van Astarte (Fl.Jos.C.Ap I 123).Dichtbij Tyrus te Hirbet et-Tayibé bevindt zich een stenen troon, die gewijd was aan Astarte in haar heiligdom (KAI 17=TSSI III,30). In Umm el-Amed en Massub ten zuiden van Tyrus vinden we wijdingen voor Milkashtart (KAI 19 = TSSI III, 31).

Tyrus:
-------
In de hellenistische period behoorde Astarte tot de triade Baal Shamim/Hadad – Astarte/Astéra – Melqart/Héraklès. Eerder wordt ze genoemd als As-tar-tu in het verdrag tussen Asarhaddon en Baal (7e eeuw v.C: AfO Beih.9.p.109), waarbij haar oorlogzuchtig aspect naar voren komt. Nog eerder bouwde Hiram I in de 10e eeuw v.C voor haar een nieuwe tempel samen met Héraklès-Melqart (Fl.Jos.A.J.VIII 145-146 = C.Ap.I 113-118). Ithobaal II was voor zijn troonsbestijging in de 9e eeuw v.C al een priester van Astarte (Fl.Jos.C.Ap I 123).Dichtbij Tyrus te Hirbet et-Tayibé bevindt zich een stenen troon, die gewijd was aan Astarte in haar heiligdom (KAI 17=TSSI III,30). In Umm el-Amed en Massub ten zuiden van Tyrus vinden we wijdingen voor Milkashtart (KAI 19 = TSSI III, 31).

Astarte and Tyre:
---------------------
In the Hellenistic period Astarte belongs among the triad Baal Shamim / Hadad - Astarte / Astera - Melqart / Herakles. Previously she was termed as As-tar-tu in the treaty between Asarhaddon and Baal (7th century BC: AFO Beih.9.p.109) with its warlike aspect emerges. Previously Hiram I built in the 10th century BC for her a new temple with Herakles-Melqart as well (Fl.Jos.A.J.VIII C.Ap.I 145-146 = 113-118). Ithobaal II was for his enthronement in the 9th century BC, already a priest of Astarte (I Fl.Jos.C.Ap 123). Close to Tyre at Hirbet et Tayibe is a stone throne dedicated to Astarte in her sanctuary ( KAI 17 = TSSI III, 30). In Umm el-Amed and Massub south of Tyre, we find ordinations for Milkashtart (KAI = 19 TSSI III, 31).


Astarte en Sidon

Sidon:
-------
Astarte wordt als godin genoemd te Sidon door de bijbel (1Kon.12,5.33 en 2Kon.23.13). De koningen uit de 6e en 5e eeuw v.C (Ešmunazor I en Tabnit I) noemen zich ook priester van Astarte (KAI 13 = TSSI, III,27). De moeder van Ešmunazor II is Immi-Aštart en is een priesteres van Astarte (KAI 14 = TSSI, III 28, 14-15). Beiden laten voor de godin een tempel maken. Een tempel wordt opgericht in “Sidon van de Zee” en een andere noemt men “Astarte, naam van Baal” (šm b‘l). Zulk een vernoeming komt ook in Ugarit voor in de vervloeking van Keret (KTU I,16, VI,56). Een zegel wordt gewijd aan ‘ š t “in Sidon” (Bordreuil, Cataloque 80). Voor Lucophron in Syr.4 is de Astarte van Sidon te identificeren met Sélené. In de wijdingen van drie beeldjes van de tempel van Ešmun te Bostan esh-Sheik wordt Astarte genoemd aan de zijde van Ešmun (l ‘ š t r t  l ’ d n y  l ’ š m n) in 18 BMB 1965, p.106. Beide godheden hadden dus een gezamelijk heiligdom.

Astarte en Sidon:
---------------------
Astarte wordt als godin genoemd te Sidon door de bijbel (1Kon.12,5.33 en 2Kon.23.13). De koningen uit de 6e en 5e eeuw v.C (Ešmunazor I en Tabnit I) noemen zich ook priester van Astarte (KAI 13 = TSSI, III,27). De moeder van Ešmunazor II is Immi-Aštart en is een priesteres van Astarte (KAI 14 = TSSI, III 28, 14-15). Beiden laten voor de godin een tempel maken. Een tempel wordt opgericht in “Sidon van de Zee” en een andere noemt men “Astarte, naam van Baal” (šm b‘l). Zulk een vernoeming komt ook in Ugarit voor in de vervloeking van Keret (KTU I,16, VI,56). Een zegel wordt gewijd aan ‘ š t “in Sidon” (Bordreuil, Cataloque 80). Voor Lucophron in Syr.4 is de Astarte van Sidon te identificeren met Sélené. In de wijdingen van drie beeldjes van de tempel van Ešmun te Bostan esh-Sheik wordt Astarte genoemd aan de zijde van Ešmun (l ‘ š t r t  l ’ d n y  l ’ š m n) in 18 BMB 1965, p.106. Beide godheden hadden dus een gezamelijk heiligdom.

Astarte and Sidon:
---------------------
Astarte is called as goddess in Sidon by the Bible (1Kon.12,5.33 and 2Kon.23.13). The kings from the 6th and 5th centuries BC (Ešmunazor I and Tabnit I) also call himself a priest of Astarte (KAI = 13 TSSI, III, 27). The mother of Ešmunazor II is Immi-Aštart and she is a priestess of Astarte (KAI = 14 TSSI, III, 28, 14-15). Both allow for the goddess a temple built. One temple is founded in "Sidon to the Sea" and another is called "Astarte, the name of Baal" (šm b‘l). Such a naming also comes forward in Ugarit in the curse of Keret (KTU I, 16, VI, 56). A stamp is dedicated to ‘ š t  "in Sidon" (Bordreuil, cataloque 80).  Lucophron in Syr.4 identifies the Astarte of Sidon with Sélené. In the ordinations of three sculptures of the temple of Ešmun to Bostan esh-Sheik Astarte is mentioned alongside with Ešmun (l ‘ s t r t  l 'd n y l ’ s n) in 18 BMB 1965, p.106. Both deities therefore had a common sanctuary.Astarte


ASTARTE
’ t t r t (ug), ‘ š t r t (fen), Astarte (gr) is een godin, die pas relatief laat in beeld komt in tegenstelling to haar mannelijke tegenhanger ’ t t r. Ze wordt voor de eerste keer genoemd in Egypte onder Aménophis II (1438-1412 v.C) met betrekking tot de bescherming van paarden (ANET p.244b). De Egyptenaren noemen haar Asiti (’-s-i-t’, ’ s t). tijdens Sethi I (1291-1279 v.C) en beschouwen haar als de Aziatische godin te paard. Dan duikt ze op te Ugarit als ’ t t r t  Ṣ w d (t) = Astarte de jageres (KTU 1.92.2), maar ook als godin van de liefde en de oorlog.

ASTARTE
’ t t r t (ug), ‘ š t r t (fen), Astarte (gr) is een godin, die pas relatief laat in beeld komt in tegenstelling to haar mannelijke tegenhanger ’ t t r. Ze wordt voor de eerste keer genoemd in Egypte onder Aménophis II (1438-1412 v.C) met betrekking tot de bescherming van paarden (ANET p.244b). De Egyptenaren noemen haar Asiti (’-s-i-t’, ’ s t) tijdens Sethi I (1291-1279 v.C) en beschouwen haar als de Aziatische godin te paard. Dan duikt ze op te Ugarit als ’ t t r t  Ṣ w d (t) = Astarte de jageres (KTU 1.92.2), maar ook als godin van de liefde en de oorlog.

ASTARTE
'T t r t (ug), ‘ š t r t (phoen), Astarte (greek) is a goddess who comes relatively late into the picture in contrast to her male counterpart ' t t r. She is mentioned for the first time in Egypt under Amenhotep II (1438-1412 BC) concerning the Protection of Horses (ANET p.244b). The Egyptians call her Asiti (’-s-i t’,  ' s t) during Sethi I (1291-1279 BC) and regard her as the Asian goddess on horseback. Then she shows up at Ugarit as ’ t t r t  Ṣ w d (t) = Astarte the huntress (KTU 1.92.2), but also as a goddess of love and war.